Obchodní podmínky

Czech Cowboy Jerky s.r.o. 
IČO:092 36 121,

DIČ: neplátce DPH.
Bílkova 855/19, Praha, PSČ 110 00
(dále jen „Prodávající“), pro prodej (dále jen „Obchodní podmínky“).

 1. Úvodní ustanovení
 • Prodávající provozuje webové stránky www.jerkys.cz, prostřednictvím kterých si Kupující (jak je níže definován) může vybrat a objednat u Prodávajícího zboží za podmínek dále stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
 • Kupující je každá fyzická osoba, která využije webové stránky www.jerkys.cz a alternativně i vyplní registrační dotazník (dále jen „Kupující“). Vyplněním registračního formuláře Czech Cowboy Jerky s.r.o. Kupující výslovně se zněním těchto Obchodních podmínek a svou registrací souhlasí s jejich zněním a to v plném rozsahu.
 • Prodávající zajistí, aby prostřednictvím tohoto webu došlo k uzavření smlouvy o koupi zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím (není-li dále v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak).
 • Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit či doplnit. V takovém případě se Prodávající zavazuje informovat o takové změně Kupujícího vhodnou formou, například informací na webových stránkách www.jerkys.cz. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném a dostupném na webových stránkách www.jerkys.cz/obchodni-podminky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 • Další informace, zejména kontaktní, údaje o Prodávajícím jsou zveřejněny na webových stránkách www.jerkys.cz v sekci „Kontakty“.
 1. Smluvní vztah Prodávajícího a Kupujícího
 • Prodávající nabízí prostřednictvím webu Czech Cowboy Jerky s.r.o. prodej zboží.
 • K využívání webu Czech Cowboy Jerky s.r.o. si Kupující může vytvořit svůj zákaznický účet, prostřednictvím kterého následně realizuje případné opakované objednávky a zboží je mu doručováno na adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu.
 • Po provedení objednávky Kupujícím výběrem zboží a potvrzením pomocí tlačítka „Objednat“, zašle Prodávající Kupujícímu E-mail potvrzující, že Prodávající objednávku obdržel a zařadil ji do systému. Účelem tohoto E-mailu je potvrzení přijetí objednávky Kupujícího.
 • K uzavření kupní smlouvy, dochází v okamžiku, kdy je objednávka Kupujícího potvrzena ze strany Prodávajícího prostřednictvím E-mailu, případně jiným možným způsobem.
 • V potvrzení objednávky budou uvedeny informace o doručení, zejména přibližné datum, kdy kurýrní služba doručí zboží přímo na zadanou adresu Kupujícího.
 • Do obdržení potvrzení objednávky má Kupující právo svou objednávku zrušit a to E-mailem. Po doručení potvrzení objednávky již Kupující není oprávněn svou objednávku jakkoliv zrušit a již uhrazena kupní cena za zboží mu nebude vrácena.
 • Pokud dojde ke zrušení objednávky Kupujícího a cena za objednané zboží byla již odečtena z platební karty Kupujícího, vrátí Prodávající cenu za objednané zboží v plné výši na příslušný účet Kupujícího, a to nejpozději do 14-ti kalendářních dnů.
 • Objednávka Kupujícího není pro Prodávajícího právně závazná a Kupující nemá žádný nárok na potvrzení své objednávky a doručení či koupi zboží uvedeného na webu Czech Cowboy Jerky s.r.o. Toto platí zejména pro situace, kdy je již vyčerpána kapacita nabídky zboží.
 • Kupující se zavazuje cenu za objednané zboží uhradit převodem na účet Prodávajícího, prostřednictvím platební karty, převodem na bankovní účet nebo na dobírku.
 • Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.
 • Cena za zboží uvedená na webových stránkách www.jerkys.cz nemusí být konečná. Nezahrnuje náklady balného a dopravy. 
 • Potvrzení o nákupu – daňový doklad za uskutečněnou objednávku Prodávající zašle Kupujícímu na E-mailovou adresu uvedenou Kupujícím při registraci nebo vytvoření objednávky. Kupující má také možnost získat potvrzení o nákupu – daňový doklad za každou svou objednávku ve svém zákaznickém účtu na webových stránkách www.jerkys.cz.
 1. Práva a povinnosti Kupujícího
 • Veškeré používání webu Czech Cowboy Jerky s.r.o., včetně registrace je zcela bezplatné. Kupující hradí pouze cenu za zboží, na které provede příslušnou objednávku.
 • Kupující je povinen při používání webu Czech Cowboy Jerky s.r.o. dodržovat platné a účinné právní normy.
 • Kupující tímto prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, je svéprávný k používání webu Czech Cowboy Jerky s.r.o.
 • Kupující je povinen při využívání webu Czech Cowboy Jerky s.r.o. poskytovat a udávat pouze pravdivé, úplné a určité údaje. V opačném případě nemůže Prodávající zaručit bezproblémové doručení zboží objednané na webu Czech Cowboy Jerky s.r.o..
 • Programové vybavení a další součásti tvořící webu Czech Cowboy Jerky s.r.o., včetně fotografií zboží, jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící webu Czech Cowboy Jerky s.r.o.
 • Kupující není oprávněn při používání webu Czech Cowboy Jerky s.r.o. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz a fungování webu Czech Cowboy Jerky s.r.o. Web Czech Cowboy Jerky s.r.o. je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor Prodávajícího ani na úkor práv třetích osob, zejména dalších Kupujících, a který je v souladu s jeho účelem.
 • Kupující se zavazuje využívat webu Czech Cowboy Jerky s.r.o. pouze pro svou osobní potřebu a nevyužívat web Czech Cowboy Jerky s.r.o. ani žádnou její část pro komerční účely.
 • Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu Prodávajícího používat uživatelské účty jiných Kupujících.
 • Kupující prohlašuje, že je oprávněným držitelem platební karty, kterou využívá k hrazení objednávek prostřednictvím webu Czech Cowboy Jerky s.r.o.
 • Kupující si je vědom toho, že kliknutím na některé odkazy v rámci webu Czech Cowboy Jerky s.r.o. může dojít k opuštění webových stránek www.jerkys.cz a k přesměrování na webové stránky jiného subjektu než Prodávající.
 • Kupující je odpovědný za veškerou škodu, kterou způsobí Prodávajícímu nebo třetí osobě, na základě neoprávněného užití webu Czech Cowboy Jerky s.r.o.
 • Kupující je oprávněn u Prodávajícího uplatnit právo z vadného plnění, které mu bylo Prodávajícím poskytnuto.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.
 • Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy musí Kupující nejprve kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím emailového kontaktního formuláře na webu www.czechcowboyjerky.cz/kontakty. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné i na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to formou bezhotovostního převodu na předem určený účet kupujícím.
 1. Práva a povinnosti Prodávajícího
 • Prodávající vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby objednané zboží bylo Kupujícímu doručeno bezodkladně od objednání, a to v nejvyšší kvalitě.
 • Prodávající nenese odpovědnost za neomezený přístup na své webové stránky www.czechcowboyjerky.cz ani neomezené fungování svého webu Czech Cowboy Jerky s.r.o..
 • Prodávající také nenese odpovědnost za nezávadnost a bezpečnost webových stránek www.czechcowboyjerky.cz. Prodávající tak vůbec neodpovídá za případnou škodu vzniklou Kupujícímu při používání webu Czech Cowboy Jerky s.r.o., včetně škody při stahování obsahu z webových stránek www.czechcowboyjerky.cz, škody vzniklé přerušením provozu nebo poruchou webových stránek www.czechcowboyjerky.cz, škody způsobené viry nebo ve spojení se ztrátou dat Kupujícího.
 • Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek www.czechcowboyjerky.cz  nebo v důsledku užití webu Czech Cowboy Jerky s.r.o. v rozporu s jejím určením.
 • Prodávající je oprávněn neustále a kdykoliv monitorovat veškerý obsah webových stránek www.jerkys.cz, k čemuž je oprávněn využívat i jakékoliv Služby třetích stran.
 • Prodávající je oprávněn kdykoliv omezit nebo zablokovat přístup Kupujícího do webu Czech Cowboy Jerky s.r.o.
 • Prodávající dbá na to, aby byly veškeré stížnosti a připomínky vyřizovány v co nejkratším čase. Kupující může Prodávajícího kontaktovat prostřednictvím e-mailového kontaktního formuláře na webu www.jerkys.cz/kontakty.
 1. Závěrečná ustanovení 
 • Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním webu Czech Cowboy Jerky s.r.o. se řídí právním řádem České republiky. V případě, že by právní vztah vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním webu Czech Cowboy Jerky s.r.o. obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího, jakožto spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s používáním webu Czech Cowboy Jerky s.r.o. musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to formou elektronické pošty, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím poštovní zásilky. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v registračním dotazníku. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 • Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11.06.2020.

V Praze dne 11.06.2020

Zpět do obchodu